logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

Zamów newsletter NGO

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 181/4185/12
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 23 października 2012 r.

 

Regulamin organizacji i trybu działania
Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

§ 1

Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, zwanej dalej Radą.

§ 2

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 3

Rada działa na terenie Województwa Podkarpackiego. Celem działania Rady jest tworzenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, w województwie podkarpackim.

§ 4

1. Rada wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady zwykłą większością głosów. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nim conajmniej połowa członków Rady. Z wyborów Rady sporządza się protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady.

2. Wiceprzewodniczący wybierani są w następujący sposób:

1) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego;

2) jedna osoba wybierana jest spośród przedstawicieli organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

3. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, pracami Rady kieruje jeden z Wiceprzewodniczących wskazany przez Radę.

5. Kadencja Rady trwa dwa lata. Członkowie Rady powoływani są na wspólną kadencję.

§ 5 

Do zadań Przewodniczącego Rady należy:

1) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

2) ustalanie terminów posiedzeń Rady;

3) prowadzenie posiedzeń Rady;

4) ustalanie porządku prac Rady przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia;

5) podejmowanie decyzji o przerwaniu posiedzenia Rady w przypadku stwierdzenia nieobecności ponad połowy członków Rady;

6) zapraszanie na posiedzenia Rady;

7) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

§ 6 

Do zadań Sekretarza Rady należy:

1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;

2) przygotowanie na posiedzenia Rady dokumentów, zatwierdzonych przez Przewodniczącego;

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady;

4) organizowanie spraw proceduralnych oraz przepływu informacji w związku z działalnością Rady,

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę;

6) zbieranie tematów i materiałów na posiedzenia Rady oraz przygotowanie porządku obrad.

§ 7

1.Członkowie Rady mają prawo:

1) zabierania głosu i dzielenia się opiniami w każdej sprawie;

2) wglądu we wszystkie dokumenty przedkładane Radzie;

3) uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień oraz opinii;

4) wnoszenia na piśmie, wraz z uzasadnieniem, tematów do porządku obrad;

5) wnioskowania o dokonanie sprostowań w protokołach Rady w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

2.Do obowiązków członków Rady należy:

1) dbanie o dobro wspólne i rozwój całego sektora pozarządowego Województwa Podkarpackiego;

2) znajomość aktów prawnych dotyczących współpracy organów administracji publicznej z organizacjami i innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy;

3) uczestniczenie w posiedzeniach Rady;

3.Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.

4.Członkowie potwierdzają swoją obecność na posiedzeniach Rady składając podpis na liście obecności, która stanowi integralną część protokołu posiedzenia.

§ 8

Rada może:

1) zapraszać dodatkowych ekspertów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 7;

2) zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej, organizacji i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, niereprezentowanych w Radzie;

3) osoby, o których mowa w pkt. 1) i pkt. 2) uczestniczą w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.

§ 9

1. Rada pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane przez Marszałka Województwa lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady.

4. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

5. Zarząd Województwa Podkarpackiego pokrywa koszty związane z przejazdem członków Rady Działalności Pożytku Publicznego na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i koszty ekspertyz związanych z realizacją zadań Rady Wojewódzkiej.

§ 10

1.Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

2.Protokół winien w szczególności zawierać:

1)numer kolejny obrad;

2)datę;

3)listę imienną uczestników posiedzenia;

4)określenie porządku obrad;

5)streszczenie omawianych spraw;

6)treść podjętych uchwał, stanowisk, opinii, będących załącznikami do protokołu.

3.Materiały przedstawione i omawiane na posiedzeniu winny być załączone do protokołu.

4.Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.

5.Protokoły posiedzeń, listy obecności i inna dokumentacja Rady przechowywana jest w Gabinecie Marszałka – Biurze koordynacji współpracy z samorządami i organizacjami.

6.Każdy z członków Rady ma zapewniony nieograniczony dostęp do dokumentów Rady.

7.Protokół przyjmowany jest w głosowaniu na następnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

§ 11

1.Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

2.Decyzje Rady podejmowane w drodze uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Wojewódzkiej.

3.W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego Przewodniczący Rady zarządza zamknięcie posiedzenia.

4.W przypadku o którym mowa w ust. 3 kolejne posiedzenie Rady może odbyć się po 15 minutowej przerwie bez względu na liczbę obecnych na nim Członków Rady.

5.W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.

6.Na wniosek trzech członków Rady zarządza się głosowanie tajne.

§ 12

1.Członkowie Rady powiadamiani są o planowanym posiedzeniu i porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.

2.W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

3.Powiadomienie może być dostarczone drogą: pocztową lub elektroniczną. Powiadomienie przekazuje się na adres wskazany przez członków Rady.

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, określony w ust.1, może ulec skróceniu.

§ 13

1.Rada korzysta z pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

2.Prace Rady koordynuje Gabinet Marszałka - Oddział współpracy z samorządami i organizacjami.